من با سه نفر از رفیق‌هایم، شرکت پشتیبانی راه انداختم. بعد یک سال طعم ورشکستگی پنجاه‌میلیونی را چشیدیم. رفیق اولم از تیم جدا شد ولی من با آن دو رفیق دیگرم، به راهم ادامه دادم و یک ایده را به مرحلهٔ تولید رساندیم؛ اما بازار تقاضا جواب نداد و ورشکست شدیم، این دفعه دویست‌میلیون. رفیق دوم هم از ما جدا شد.

بعد از مدتی...