تبلیغات


اندکی تفکر...(سخن بزرگان)

     آدم ها در اصل توان تحمل خوشبختی را ندارند ، طالبش هستند ، بی تردید ،
    ولی همین که بهش برسند ،
    حرص و جوش می زنند و خواب چیزهای دیگری را می بینند .
    باغ گذر - مارگریت دوراس
*********سخن بزرگان*********
    افتادگي يا گردن نهادن و خشنود بودن و يا هرچه مي خواهيد نامش را بگذاريد،
    نشانه سستي و درماندگي است...
    جين وبستر
*********سخن بزرگان*********
    دوستان در زندان به كار آيند كه بر سر سفره،
    همه دشمنان دوست نمايند.
    سعدی
*********سخن بزرگان*********
    چه شادي هايي كه زير پاي انسانها سركوب شدند،
    زيرا...منبع این نوشته : منبع